Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.06.2022 roku

Data publikacji: 01/07/2022

Numer raportu: 9/2022

Typ raportu: EBI

Temat: Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.06.2022 roku

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2), 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść:

Zarząd Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30.06.2022 roku, w obecności notariusza - Karoliny Rak-Wrońskiej - prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Koszykowej nr 53 lok. 63, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie odstąpiło od punktu 9 i 10 zaplanowanego porządku obrad tj. odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.

Uchwałą nr 34 Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zmienić dotychczasową treść § 1. statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Nowoczesna Firma spółka akcyjna”.

nadając § 1 statutu Spółki nowe następujące brzmienie:
„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Digital Space spółka akcyjna”

Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.

Podpisy:

Załączniki: