Walne Zgromadzenie

Zarząd Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż w dniu 30.06.2022 roku, w obecności notariusza - Karoliny Rak-Wrońskiej - prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Koszykowej nr 53 lok. 63, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie odstąpiło od punktu 9 i 10 zaplanowanego porządku obrad tj. odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.

 

Uchwałą nr 34 Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zmienić dotychczasową treść § 1. statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu "Spółką”, prowadzi działalność pod firmą "Nowoczesna Firma spółka akcyjna”.

nadając § 1 statutu Spółki nowe następujące brzmienie:

"Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu "Spółką”, prowadzi działalność pod firmą "Digital Space spółka akcyjna”

 

Treść uchwał